2°C bezchmurnie

Rolnictwo na Mazowszu

SPOŁECZNE, Rolnictwo Mazowszu - zdjęcie, fotografia

W 2017 r. ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych, których użytkownicy mieli siedzibę na terenie województwa mazowieckiego wyniosła 2244,5 tys. ha i w porównaniu z 2016 r. była większa o 33,0 tys. ha (o 1,5%). W użytkowaniu gospodarstw indywidualnych znajdowało się 2209,6 tys. ha, tj. ponad 98% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych. Użytki rolne w gospodarstwach rolnych zajmowały 1939,6 tys. ha, stanowiąc 86,4% powierzchni ogólnej. W porównaniu z 2016 r. powierzchnia tych gruntów zwiększyła się o 19,5 tys. ha (o 1,0%). Użytki rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej zajmowały 1928,9 tys. ha, tj. 99,4% powierzchni użytków rolnych, natomiast powierzchnia pozostałych użytków rolnych wyniosła 10,7 tys. ha i stanowiła 0,6% powierzchni użytków rolnych. W wewnętrznej strukturze użytków rolnych największą powierzchnię zajmowały grunty pod zasiewami – 1243,0 tys. ha, a następnie trwałe użytki zielone – 532,9 tys. ha, przy czym łąki trwałe uprawiano na powierzchni 472,8 tys. ha, a pastwiska trwałe na powierzchni 60,2 tys. ha. Pod uprawy trwałe przeznaczonych było 133,7 tys. ha. Powierzchnia gruntów ugorowanych (łącznie z powierzchnią upraw na przyoranie uprawianych w plonie głównym) wyniosła 16,8 tys. ha. Ogrody przydomowe zajmowały 2,5 tys. ha. 

W województwie mazowieckim w roku gospodarczym 2016/2017 zużycie nawozów mineralnych (NPK) wyniosło 227,5 tys. ton i w porównaniu z rokiem gospodarczym 2015/2016 było większe o 12,6 tys. ton (o 5,9%). Pod zbiory 2017 r. wysiano 130,7 tys. ton nawozów azotowych (57,5% ogółu nawozów mineralnych), 36,7 tys. ton nawozów fosforowych (16,1%) oraz 60,1 tys. ton nawozów potasowych (26,4%). W przypadku nawozów azotowych i potasowych było to odpowiednio o 13,9 tys. ton (11,9%) i 0,3 tys. ton (0,5%) więcej niż w poprzednim roku, natomiast w przypadku nawozów fosforowych o 1,6 tys. ton (4,1%) mniej.

Średnie zużycie nawozów mineralnych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosło 117,3 kg NPK, w tym na 1 ha UR w dobrej kulturze rolnej 118,0 kg (w roku gospodarczym 2015/2016 odpowiednio 111,9 kg i 113,0 kg). Zużycie nawozów wapniowych wyniosło 63,4 tys. ton i było mniejsze o 16,9% niż w roku gospodarczym 2015/2016. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych przeciętnie w województwie mazowieckim zużyto 32,7 kg nawozów wapniowych, w tym na 1 ha UR w dobrej kulturze rolnej — 32,9 kg. 

W 2017 r. powierzchnia zasiewów wyniosła 1243,0 tys. ha i stanowiła prawie dwie trzecie ogólnej powierzchni użytków rolnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym była większa o 35,6 tys. ha. W strukturze zasiewów przeważały zboża, które zajmowały 910,9 tys. ha, tj. 73,3% powierzchni zasiewów. Powierzchnia zbóż była większa od ubiegłorocznej o 5,5%. W porównaniu z rokiem 2016 odnotowano zwiększenie areału kukurydzy na ziarno (o 19,9%), żyta (o 13,4%), pszenicy (o 11,2%), mieszanek zbożowych (o 9,4% ) oraz owsa (o 4,4%); zmniejszył się natomiast udział pszenżyta (o 6,7%) oraz jęczmienia (o 2,5%). W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się powierzchnia uprawy strączkowych jadalnych (o 59,0%), natomiast zwiększenie areału zanotowano dla rzepaku i rzepiku (o 41,2%), buraków cukrowych (o 43,2%) oraz dla ziemniaków (łącznie z ogrodami przydomowymi) – o 13,4%. Zbiory większości głównych ziemiopłodów rolnych były wyższe niż przed rokiem. Wzrost produkcji rzepaku i rzepiku oraz większości gatunków zbóż był wynikiem zarówno zwiększenia areału tych upraw, jak i wyższym plonowaniem. O wzroście produkcji buraków cukrowych i ziemniaków zdecydowało zwiększenie powierzchni upraw, bowiem plonowanie było niższe. 

Fala przymrozków, jaka miała miejsce w drugiej dekadzie kwietnia, a następnie w pierwszej dekadzie maja, była przyczyną bardzo dużych strat w uprawach sadowniczych, a co za tym idzie bardzo słabego plonowania. W 2017 r. łączną produkcję owoców z drzew (bez uwzględniania produkcji poza sadami) oszacowano na 1238,5 tys. ton, tj. na poziomie o 34,3% niższym niż przed rokiem. Zbiory jabłek, które dominują w produkcji sadowniczej (stanowiły bowiem ponad 95%), były mniejsze o 32,0%. Znacznie mniejsze były zbiory czereśni (o 83,8%), wiśni (o 71,4%), śliwek (o 55,9%) i gruszek (o 30,2%). W 2017 r. łączne zbiory warzyw wyniosły 695,8 tys. ton i były o 2,2% większe od produkcji uzyskanej w ubiegłym roku.

W grudniu 2017 r. pogłowie bydła ogółem wyniosło 1122,3 tys. sztuk i zwiększyło się o 23,8 tys. sztuk, tj. o 2,2% w stosunku do stanu notowanego w 2016 r. Gospodarstwa indywidualne utrzymywały 99,4% wojewódzkiego pogłowia bydła. W strukturze pogłowia bydła w skali roku zwiększył się udział młodego bydła w wieku 1—2 lat (o 0,4 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział cieląt w wieku poniżej 1 roku i krów (o 0,4 i 0,1 p. proc.). Nie zmienił się udział bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej, który wyniósł 48,4%. Obsada bydła ogółem, w tym krów, na 100 ha użytków rolnych wyniosła odpowiednio 57,9 i 25,3 sztuk, wobec 57,2 i 25,1 sztuk w grudniu 2016 r. 

Pogłowie trzody chlewnej według stanu w grudniu 2017 r. wyniosło 1110,9 tys. sztuk i było większe o 176,5 tys. sztuk (o 18,9%) niż przed rokiem. Stado loch na chów liczyło 67,1 tys. sztuk, tj. więcej o 3,9% niż w grudniu 2016 r. Gospodarstwa indywidualne utrzymywały 96,6% wojewódzkiego pogłowia trzody chlewnej. W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej zarejestrowaną w grudniu 2016 r. zwiększył się udział warchlaków (o 4,4 p. proc.) i trzody chlewnej na ubój (o 2,1 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział prosiąt (o 5,6 p. proc.) i trzody chlewnej na chów (o 0,9 p. proc.). Obsada trzody chlewnej ogółem, w tym loch na chów, na 100 ha użytków rolnych wyniosła odpowiednio 57,3 i 3,5 sztuk, a w grudniu 2016 r. – 48,7 i 3,4 sztuk. 

Pogłowie owiec w grudniu 2017 r. wyniosło 6,2 tys. sztuk i zmniejszyło się w porównaniu ze stanem notowanym przed rokiem o 0,3 tys. sztuk, tj. o 3,9%. Gospodarstwa indywidualne utrzymywały 98,3% wojewódzkiego pogłowia owiec. Obsada owiec na 100 ha użytków rolnych, podobnie jak przed rokiem, wyniosła 0,3 sztuk. W czerwcu 2017 r. pogłowie drobiu ogółem wyniosło 43398,2 tys. sztuk i było mniejsze o 755,2 tys. sztuk, tj. o 1,7%. Gospodarstwa indywidualne utrzymywały 94,0% wojewódzkiego pogłowia drobiu. W strukturze drobiu ogółem 94,1% stanowił drób kurzy, w tym nioski – 24,2%. Obsada drobiu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 2237 sztuk. 

źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie

Rolnictwo na Mazowszu komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

SPOŁECZNE, MIASTO PŁOCK - więcej informacji